info
Start
Art
courses
CV
Contact


Stina Melanton
Bildkonstnär
Bosatt i Strängnäs kommun, Åkers Styckebruk och utbildad vid
Konsthögskolan Stockholm 1977-1982, avd. måleri.
Genomfört utställningar i Stockholm och på ett flertal olika
platser i Sverige samt fyra utsmyckningsuppdrag, bl.a. Departe-
mentshuset, Stockholm.

Jag har arbetat som lärare och projektledare i egna kreativa, 
skapande projekt, bl.a. som Länskonstnär i Värmland (målgrupp
ungdomar) och samarbete med Stockholm Europas Kulturhuvud-
stad-98. Samt workshops för arbetsplatser.

Genom åren har jag inspirerats av flera konstnärer, exempelvis
James Turell, Henri Matisse och Francisco Goya. Likaså Islamska
mönster i Alhambra samt bilder av barn och ungdomar.

Insikt • Utsikt • En inre process
Jag vill spegla livets möjligheter och lösningar utifrån en inre
process. Mänskliga utmaningar och frågeställningar beskrivs
i ett ganska abstrakt formspråk. Ofta arbetar jag med samma
motivkrets med olika uttryckssätt i form och material.

Stina Melanton
Visual Artist
Resides near Stockholm, Sweden.
Trained at the Stockholm Academy of Art, Painting section 1977-82.
I have exhibited my artwork in Stockholm and in numerous other
locations in Sweden. In the course of my career I havecarried out
four public commissions, amongst these one in the Government
building in Stockholm.


I have worked as a project manager and teacher at my own
creative projects in cooperation with the Stockholm Cultural
Capital of Europe 1998 and as County Artist (target group young
people).
I have also worked as a creative facilitator for organisations.

Through the years I have been inspired by several artists, for
example James Turell, Henri Matisse and Francisco Goya.
Other sources of inspiration include the Islamic patterns in the
Alhambra Palace and pictures created by children and youths.


An internal process
In my art I want to reflect life’s opportunities and solutions using
an internal process. Human challenges and questions or issues
are presented in a rather abstract creative language. I often work
with the same motifs and constantly searching for new forms of
expression in shape and material.